“Reforçarem el paper dels agricultors en la cadena alimentària” – Phil Hogan

PhilL Hogan creu que cal protegir als agricultors davant la volatilitat dels preus i els períodes prolongats de preus baixos.

OLIMERCA - 14/11/2016

El Grup operatiu sobre mercats agrícoles, presidit per l'antic ministre d'Agricultura dels Països Baixos, Cees Veerman, ha presentat avui el seu informe al Comissari d'Agricultura i Desenvolupament Rural de la UE, Phil Hogan.

La creació d'un Grup operatiu, format per dotze experts independents, és reflex de la preocupació creixent sobre l'evolució mundial de la cadena de subministrament d'aliments i, en particular, sobre la posició del productor en aquesta cadena. Per això, es va demanar al Grup operatiu que analitzés diverses qüestions rellevants, sempre amb vista a millorar la posició dels agricultors a la cadena alimentària.

En rebre l'informe, que és el resultat de deu mesos de treball, el Comissari Hogan va afirmar: "A la vista de les dificultats experimentades recentment en alguns sectors concrets, ens vam adonar de la necessitat de reforçar el paper que exerceixen els agricultors en la cadena alimentària, amb l'objectiu de garantir que obtinguin una remuneració justa pels seus productes. Enfortir la veu i la posició dels agricultors és per a mi una prioritat.

L'informe del Grup operatiu sobre mercats agrícoles és una aportació molt positiva per al debat sobre com assolir aquest objectiu, i anem a analitzar -sense dilació juntament amb les seves recomanacions, per tal d'oferir la resposta política adequada. El Programa de Treball de la Comissió per a 2017 ja reconeix la importància d'aquest aspecte, i l'informe d'avui tindrà un paper fonamental en la consecució d'aquest objectiu".

Davant el temor que els agricultors s'emportin la pitjor part de la volatilitat dels preus i dels períodes prolongats de preus baixos, l'informe del Grup operatiu conclou que el marc polític pel qual es regula la cadena de subministrament "pot i ha de seguir millorant". Entre les altres conclusions, l'informe insta que s'adoptin noves normes a nivell de la UE per abordar algunes pràctiques comercials deslleials, així com al fet que s'estableixin sistemes de compliment eficaços als Estats membres, com ara el recurs a un àrbitre.

A més, també es recomana incrementar la transparència del mercat, reforçar la cooperació entre els agricultors, facilitar l'accés d'aquests últims al finançament i millorar la utilització d'eines de gestió del risc. En concret, l'informe del Grup operatiu recomana que:

  •  Per millorar la transparència del mercat, s'introdueixi l'obligació d'informar sobre els preus i es presentin les dades amb més celeritat i de forma estandarditzada.
  • Pel que fa a les pràctiques comercials deslleials, tot i que les iniciatives voluntàries han resultat útils, no han arribat a introduir mesures de compliment eficaces i independents, de manera que hauria d'introduir una legislació marc a nivell de la UE, així com règims de suport al compliment efectiu als Estats membres, com per exemple mitjançant el recurs a un àrbitre. Existeixen també recomanacions sobre l'obligatorietat dels contractes per escrit, el que serà igualment beneficiós per als agricultors.
  • Pel que fa a potenciar la cooperació entre els agricultors, les normes d'organització col·lectiva i de competència haurien de ser clares i funcionals, per fomentar de manera significativa aquestes oportunitats de cooperació.
  • A fi de facilitar l'accés dels agricultors al finançament, s'ha de potenciar més l'ús d'instruments financers, amb una major participació del Banc Europeu d'Inversions (BEI), que també podria contribuir al desenvolupament d'un instrument de garantia del crèdit a la exportació.
  • Pel que fa a la gestió del risc, haurien de millorar-les eines existents. Els mercats de futurs ofereixen als agricultors una eina suplementària, però cal seguir avançant en la conscienciació i en la formació.

L'informe també esmenta la importància de remunerar els agricultors pel subministrament de béns i serveis públics, i suggereix la possibilitat d'introduir elements polítics integrats de gestió de riscos a nivell de la UE. Finalment, destaca la importància de la recerca i la innovació, així com d'atreure a agricultors joves al sector, com a resposta als futurs desafiaments.