PARLAMENT EUROPEU Nota de premsa

14/7/2014 20 resolucions per al món agrari de Catalunya
Dissabte va finalitzar el debat monogràfic sobre el món agrari al Parlament de Catalunya, amb l'aprovació de 20 resolucions que contenen un centenar d'acords, i que tenen com a objectiu global potenciar el desenvolupament rural, el progrés del sector agrari i pesquer i la competitivitat i de les que destaquen de forma rellevant les resolucions vinculades als següents temes:

1. Facilitar i fer viable la vida al món rural i pesquer

Facilitats per a l'accés a l'habitatge per a joves en petits nuclis rurals

Ampli paquet de mesures contra els robatoris al camp

Pla de camins rurals coordinant l'acció de les diferents administracions implicades

Tenir present la mobilitat agrària en la planificació de xarxes viàries

Dinamitzar el litoral català i el sector pesquer

2. Innovació, transferència i formació

Analitzar l'oferta formativa en el món rural, especialment de FP, que hi ha al territori, analitzar les necessitats i apostar per implementar la formació en aquells
àmbits, sectors i estudis lligats al territori per implementar, per al curs acadèmic 2015-2016, una oferta formativa en el món rural, especialment de FP, adequada a la realitat socioeconòmica del territori.

Promoure acords amb les universitats i els centres educatius per fer formació a distància.

Potenciar l'estratègia de recerca i innovació per a l'especialització intel · ligent de Catalunya amb l'objectiu de desenvolupar les tecnologies de la informació i la comunicació en la producció agrícola i ramadera incloses en un dels àmbits sectorials líder (àmbit alimentari) que preveu l'estratègia catalana de l'RIS3CAT.

3. Regulació de mercats

Impulsar tots aquells instruments que permetin que el productor sempre pugui rebre un preu per sobre del preu de cost:

Presentar al Parlament un paquet legislatiu que permeti la regulació, en l'àmbit de Catalunya, de les interprofessionals, els contractes tipus, les agrupacions i organitzacions de productors, així com l'actualització de la regulació de les llotges, acordi de bones pràctiques comercial i agràries i altres mecanismes que assegurin la transparència dels mercats.

4. Internacionalització

Realitzar les actuacions necessàries per incrementar la presència de Catalunya en les institucions europees del sector agroalimentari, a les xarxes les europees ja existents.

Enfortir la Promotora d'Exportacions Catalanes, Prodeca, i dotar-en els pròxims pressupostos dels recursos econòmics i de personal adequats per desenvolupar i executar amb major eficàcia els objectius d'acompanyament a l'empresa agroalimentària i de posicionament internacional de la Catalunya agroalimentària.

5. Biodiversitat i dinamització del sector forestal

Establir protocols de prevenció i lluita contra espècies invasores.

Desenvolupar una gestió eficient de la fauna salvatge, així com desenvolupar la normativa referent a la comercialització de carn de caça.

Crear la "marca de productes dels parcs naturals" per fomentar el seu consum, i reconèixer el seu paper en la conservació dels espais.

Promoure la generació de cultius en mosaic, adequats per millorar l'eficiència de la prevenció d'incendis i l'augment de la biodiversitat.

Promoure la gestió activa de les masses forestal i la multifuncionalitat del bosc.

Aplicar i consolidar el recentment aprovat Pla General de Política Forestal.

6. Simplificació de l'Administració agrària

Modernitzar els canals de comunicació entre l'administració agrària i el ciutadà per accedir de manera àgil a la informació que l'afecta

Potenciar la declaració responsable per a substituir l'aportació de documentació per part dels interessats en un procediment administratiu, sempre que sigui possible.

Facilitar els tràmits als ciutadans mitjançant la comunicació prèvia, l'eliminació de registres administratius i el foment de l'administració electrònica.

El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Josep M. Pelegrí ha fet una "valoració positiva del resultat del debat, tot i les crítiques que ens ajuden i estimulen a treballar més i millor per al nostre sector agroalimentari, pesquer i forestal de Catalunya, i ha expressat la voluntat del Govern de continuar treballant en la línia que s'ha portat fins ara per acordar i consensuar amb el sector les polítiques i prioritats que l'ajudin a potenciar el desenvolupament rural ia millorar el progrés, el benestar i la qualitat de vida al món rural ".