RESOLUCIÓ AAM/1153/2014, de 12 de maig, per la qual s’aprova el Pla d’aplicació aèria per al control de la mosca de l’olivera.

1/7
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
Núm. 6632 - 28.5.2014
CVE-DOGC-A-14146024-2014
DISPOSICIONS
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI
NATURAL
RESOLUCIÓ AAM/1153/2014, de 12 de maig, per la qual s'aprova el Pla d'aplicació aèria per al control de la mosca de l'olivera.
La mosca de l’olivera, Bactrocera oleae, és un dípter de la família Trypetidae que ocasiona danys a la collita
provocant la caiguda prematura dels fruits de l’arbre. Pels forats de la sortida dels adults, hi penetren un
complex de fongs i bacteris que acaben descomponent la polpa i afecten la qualitat de l’oli.
La Generalitat de Catalunya va publicar l’Ordre ARP/259/2006, de 22 de maig, per la qual es declara
l'existència oficial a Catalunya de la plaga de la mosca de l'olivera, Bactrocera oleae, i s'estableixen mesures
obligatòries de lluita.
L’article 5 de l’esmentada Ordre estableix que, a les zones amb alts nivells poblacionals de la plaga de les
comarques del Baix Ebre, el Montsià i la Ribera d'Ebre, el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
realitzarà tractaments aeris amb la finalitat de rebaixar les poblacions de la plaga en col·laboració amb les
agrupacions de defensa vegetal dedicades al cultiu de l'olivera.
D’altra banda, d’acord amb la Directiva 2009/128/CE, de 21 d’octubre, per la qual s’estableix el marc
d’actuació comunitària per aconseguir un ús sostenible dels plaguicides, les aplicacions aèries es realitzaran en
les condicions i àrees previstes al pla d’aplicació aèria que estableixi el Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural.
Vista la proposta de Pla d’aplicacions aèries per al control de la mosca de l’olivera per a la campanya 2014,
elaborada per la Subdirecció General d’Agricultura del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural, i en virtut de les competències atribuïdes a la disposició final primera de l’Ordre
ARP/259/2006, de 22 de maig, per la qual es declara l'existència oficial a Catalunya de la plaga de la mosca de
l'olivera, Bactrocera oleae, i s'estableixen mesures obligatòries de lluita,
Resolc:
Aprovar el Pla d’aplicació aèria per al control de la mosca de l’olivera per a la campanya 2014 que consta a
l’annex d’aquesta Resolució.
Disposició final
Aquesta Resolució entra en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Barcelona, 12 de maig de 2014
Miquel Molins Elizalde
Director general d’Agricultura i Ramaderia
ISSN 1988-298X
http://www.gencat.cat/dogc
DL B 38014-2007
2/7
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
Núm. 6632 - 28.5.2014
CVE-DOGC-A-14146024-2014
Annex
Pla d’aplicació aèria per al control de la mosca de l’olivera. Campanya 2014.
D’acord amb el que estableix l’article 9 de la Directiva 2009/128/CE, per la qual s’estableix el marc d’actuació
comunitària per aconseguir un ús sostenible dels plaguicides, i amb el capítol VI del Reial decret 1311/2012, de
14 de setembre, pel qual s’estableix el marc d’actuació per aconseguir un ús sostenible dels productes
fitosanitaris, es redacta el present Pla d’aplicació aèria, al qual s’ajustaran els tractaments aeris per al control
de la mosca de l’olivera de la campanya 2014.
1.- Sol·licitant/promotor
Direcció General d’Agricultura i Ramaderia del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi
Natural (DAAM) de la Generalitat de Catalunya
2. Director del tractament
Jordi Giné Ribó, enginyer tècnic agrícola, cap del Servei de Sanitat Vegetal de la Direcció General d’Agricultura i
Ramaderia
3. Companyia aèria que realitzarà les aplicacions
En funció del resultat del concurs públic de licitació
4. Conreu/tipus de vegetació a tractar
Oliveres (Olea europaea)
5. Organisme nociu objecte del tractament
Mosca de l’olivera (Batrocera oleae)
6. Productes fitosanitaris a utilitzar
Els productes fitosanitaris que s’utilitzaran estan autoritzats pel Registre oficial de productes fitosanitaris que
gestiona el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, per al control de la mosca de l’olivera en les
dosis que s'indiquen (punts 7 i 8 d’aquest Pla d’aplicació), i estan aprovats explícitament per a la seva
utilització en polvorització aèria.
Aquests productes han estat àmpliament utilitzats els darrers anys, en les mateixes condicions de treball, per
al control d’aquesta plaga.
Estratègia 1
Dimetoat 40% [EC] P/V
Proteïna hidrolitzada 30% [SL] P/V
Aigua
Estratègia 2
Deltametrín 2,5% [EC] P/V
Oli de parafina 100% [UL] P/V
ISSN 1988-298X
http://www.gencat.cat/dogc
DL B 38014-2007
3/7
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
Núm. 6632 - 28.5.2014
CVE-DOGC-A-14146024-2014
7. Dosificació (producte comercial/ha)
Estratègia 1
Dimetoat 40%: 0,125 l/ha
Proteïna hidrolitzada 30%: 0,125 kg/ha
Aigua: 4,75 l/ha
Estratègia 2
Deltametrín 2,5%: 0,1 l/ha
Oli de parafina 100%: 1,9 l/ha
8. Dosis d’aplicació (quantitat de brou/ha)
Estratègia 1: 20 l/ha
Dimetoat 40%
Proteïna hidrolitzada 30%
Aigua
Estratègia 2: 2 l/ha
Deltametrin 2,5%
Oli de parafina 100%
9. Zona de tractament i superfície tractada/protegida
Les zones a tractar s’han determinat en funció de les prospeccions realitzades per tècnics especialistes del
DAAM en col·laboració amb els tècnics de les agrupacions de defensa vegetal de l’olivera.
Els municipis a tractar es dividiran en 26 unitats de tractament a l’interior de les quals es realitzarà l'actuació.
Dins d’aquestes zones només es tractaran les oliveres, respectant les bandes de seguretat.
Els municipis i les unitats de tractament on es duran a terme les aplicacions aèries amb productes fitosanitaris
són els següents:
Municipis
Aldea Aldover Masdenverge
L'Ametlla de Mar Paüls
Amposta Roquetes
Camarles
ISSN 1988-298X
Mas de Barberans
Sant Carles de la Ràpita
http://www.gencat.cat/dogc
DL B 38014-2007
4/7
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
Núm. 6632 - 28.5.2014
CVE-DOGC-A-14146024-2014
El Perelló Santa Bàrbara
Freginals Tivenys
Taula 1: Municipis on es realitzen els tractaments aeris per la mosca de l’olivera
Unitat de tractament Municipis
1d La Sénia, Mas de Barbens, Ulldecona
2d Mas de Barbens
3d Santa Bàrbara, Godall, la Galera, Mas de Barbens
4d Masdenverge, Godall, Santa Bàrbara, Amposta, La Galera, Tortosa, Freginals
5d La Sénia, Ulldecona, Godall
6d Ulldecona, Godall
7d Amposta
8d Ulldecona
9d Sant Carles de la Ràpita, Amposta, Alcanar
10d Freginals, Ulldecona
11d Roquetes
12d Roquetes, Tortosa
13d Xerta, Reguers (Tortosa), Aldover, Roquetes
14d Xerta, Reguers (Tortosa), Aldover, Roquetes
15d Paüls
1e 2e Coll d’Alba (Tortosa)
3e Campredó (Tortosa), l'Aldea, Camarles
4e Camarles, l'Aldea
5e Tivenys
6e El Perelló
7e Muntanya (el Perelló)
8e El Perelló, l’Ampolla
9e
ISSN 1988-298X
Riu (Tortosa)
El Perelló, l'Ametlla de Mar
http://www.gencat.cat/dogc
DL B 38014-2007
5/7
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
Núm. 6632 - 28.5.2014
CVE-DOGC-A-14146024-2014
10e El Perelló, l'Ametlla de Mar
11e Bitem (Tortosa)
Taula 2: Unitats de tractament i els municipis que afecten.
10. Identificació de la pista i autorització del propietari
Autorització del propietari de la pista: un dels requisits del concurs per a la campanya de tractaments aeris és
que l’adjudicatari es fa càrrec de la contractació i l’autorització del propietari de la pista des d’on es realitzaran
els tractaments.
Els avions s'envolaran i aterraran a l’aeròdrom de Corralisses de Roquetes, coordenades UTM1: X284.840.48m
Y4.515.899.67m.
11. Dates del tractament
En funció del nivell de població de la mosca de l’oliva i de les condicions meteorològiques, els tractaments està
previst que comencin a finals de juny i acabin a finals d’octubre.
12. Memòria justificativa
La mosca de l’olivera (Bactrocera oleae) és una perillosa plaga que produeix picades a les olives per dipositar-
hi els ous. En aquestes olives s’hi desenvolupen les larves, cosa que causa la seva caiguda i la infecció de
fongs, que provoca una considerable reducció de la qualitat de l’oli.
L’any 1983 el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació va publicar la Resolució de 4 de maig per la qual
s’establien les mesures de lluita contra la mosca de l’olivera. El 27 de juliol de 1983 el Departament
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca va dictar la Resolució de 17 de juny, per la qual s’establien les mesures en
l'ambit de Catalunya. Aquestes mesures preveien el tractament fitosanitari obligatori a les zones afectades i els
productes a utilitzar.
L’any 2006, es va aprovar l’Ordre ARP/259/2006, de 22 de maig, per la qual es declara l'existència oficial a
Catalunya de la plaga de la mosca de l'olivera, Bactrocera oleae, i s'estableixen mesures obligatòries de lluita,
on s’indicava que, a les zones amb alts nivells poblacionals de la plaga de les comarques del Baix Ebre, el
Montsià i la Ribera d'Ebre, el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca realitzaria tractaments aeris amb la
finalitat de rebaixar les poblacions de la plaga en col·laboració amb les agrupacions de defensa vegetal
dedicades al cultiu de l'olivera.
Atès l’interès públic, des de fa més de 20 anys, cada any, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural fa tractaments utilitzant mitjans aeris per controlar les poblacions de la plaga i
limitar els danys que produeix.
Els tractaments aeris objecte d’aquesta proposta, els realitzarà exclusivament la Direcció General d’Agricultura
i Ramaderia del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, que els promou, i els
durà a terme mitjançant la contractació dels productes fitosanitaris i dels serveis aeris corresponents.
13. Mesures de gestió del risc
Amb l’objectiu de vetllar perquè no es produeixin efectes adversos l’aeronau estarà equipada amb sistema de
localització DGPS, on haurà incorporat totes les georeferències en UTM de les zones que s’exclouran dels
tractaments aeris per tractar-se de zones properes a nuclis urbans i zones obertes al públic, deixant al seu
voltant una franja de seguretat mínima de 100 m on no es realitzarà cap tractament per mitjans aeris.
Les aeronaus estaran proveïdes d’emissors receptors (freqüència 125-850) per coordinar-se amb l’equip de
senyalització i l’equip de terra de les zones de càrrega.
Als camins i les vies d’accés a la zona de càrrega s’instal·laran senyals específics advertint de la realització de
ISSN 1988-298X
http://www.gencat.cat/dogc
DL B 38014-2007
6/7
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
Núm. 6632 - 28.5.2014
CVE-DOGC-A-14146024-2014
tractaments aeris amb productes fitosanitaris. Aquestes senyals es mantindran fins que aquests finalitzin.
14. Certificat d’inscripció de l'empresa d’aplicació i pòlisses
Un dels requisits per participar en la licitació del concurs de la campanya de tractaments aeris és que les
empreses adjudicatàries han d’estar inscrites en el Registre oficial d’establiments i serveis plaguicides i
disposar de les corresponents pòlisses d’assegurances de responsabilitat civil i química de les aeronaus.
15. Informació a d’altres interessats
La realització dels tractaments aeris es notificarà a tots els agricultors afectats, així com a les dues agrupacions
de defensa vegetal de l’olivera, i també es comunicarà amb antelació suficient als ajuntaments dels municipis
afectats.
A través de la pàgina web oficial del DAAM es publicaran els municipis objecte de tractament.
16. Altra informació per a la correcta aplicació aèria
Aeronaus i equips d’aplicació
Els equips d'aplicació hauran d’estar en perfectes condicions d'operació, manteniment i calibrats correctament
per tal de garantir les dosis exactes. També hauran de disposar d’equips que permetin controlar la dosificació
del producte aplicat (tipus flowmeter).
Els equips d’aplicació han d'haver superat la inspecció tècnica prevista en la normativa corresponent.
Mesures de seguretat personal
A banda de la normativa relativa a aviació que han de complir els pilots, tot el personal implicat en els
tractaments ha de disposar de la capacitació adequada, d’acord amb la seva responsabilitat en el tractament.
Tothom ha de poder acreditar la capacitació mitjançant el corresponent carnet d’aplicador i manipulador de
productes fitosanitaris a la pista de càrrega de les aeronaus.
A la zona de càrrega, a més del pilot (que ha de tenir el carnet d’usuari professional de productes fitosanitaris
de nivell pilot agroforestal), hi ha d’haver una persona titular del carnet d`usuari professional de productes
fitosanitaris de nivell bàsic.
Tot el personal participant en els tractaments ha de portar el corresponent Equip de protecció individual,
d’acord amb la normativa vigent en prevenció de riscos laborals. La seva composició dependrà de les
actuacions que hagi de dur a terme cada treballadors.
Desenvolupament dels treballs
Diàriament, abans de la càrrega del producte fitosanitari a les aeronaus, es comprovarà que tots els equips
d’aplicació de fitosanitaris i de posicionament global funcionen adequadament, sense l’existència de fuites ni
mal funcionament dels aparells.
Si durant l’aplicació sorgeix algun problema mecànic o tècnic que condicioni el tractament correcte, s’haurà de
tornar a la zona de càrrega de les aeronaus i aturar els treballs fins que se solucionin els problemes esmentats.
L’alçada de vol de treball ha de ser d’uns 5 metres per sobre de la capçada dels arbres i la velocitat de treball
de les aeronaus, de 110 milles/h. Els dos paràmetres esmentats s’han d'ajustar, sempre dintre del que la
seguretat permeti, a uns valors que possibilitin una òptima distribució del producte, tenint especial
consideració quan s’incrementi el risc de deriva, i en cap cas es treballarà amb vents superiors als 3 km/h.
El tractament es realitzarà sempre d’acord amb les bones pràctiques de tractaments aeris establertes en
l'àmbit internacional o nacional, i en les condicions meteorològiques adients, de manera que, si aquestes
empitjoren significativament, s'ha de suspendre el tractament fins que es restableixin les condicions
adequades. És per aquesta raó que s’hauran de consultar les previsions meteorològiques de la zona abans de
ISSN 1988-298X
http://www.gencat.cat/dogc
DL B 38014-2007
7/7
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
Núm. 6632 - 28.5.2014
CVE-DOGC-A-14146024-2014
realitzar el tractament.
L'empresa aplicadora es responsabilitzarà que la zona de càrrega de les aeronaus quedi lliure de vessaments i
de qualsevol material originat en el desenvolupament dels tractaments, i és responsable de l’estat en què quedi
la zona.
Control dels treballs
Per cada jornada d’aplicació, s’emplenarà un document acreditatiu dels vols realitzats, que s’entregarà al
director del tractament fitosanitari. Aquest document haurà de contenir, com a mínim, les dades següents:
- Empresa que realitza el tractament.
- Matrícula de la/les aeronau/s.
- Identificació dels/de les pilot/s.
- Data, hora d’inici i de finalització de cada vol.
- Pista des de la qual es realitzen els tractaments.
- Producte fitosanitari utilitzat: nom comercial, número de registre i dosi aplicada.
- Volum de brou (litres) aplicat.
- Superfície tractada (aproximada).
- Documentació pertinent relativa a la informació georeferenciada en UTM (preferentment format shapefile) de
les dades dels tractaments efectuats, com ara dosis o passades de tractaments.
- Incidències en el desenvolupament dels tractaments.
Aquests documents s’hauran de guardar un mínim de tres anys en els arxius de l’empresa que realitzi els
tractaments.
(14.146.024)
ISSN 1988-298X
http://www.gencat.cat/dogc
DL B 38014-2007

ANEU A NOTICIES NOVEMBRE 2013